eu                           kahr                            siea

          

Spoločnosť Marušák, spol. s r.o. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu podnikateľských aktivít v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií,  s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

V spoločnosti Marušák, spol. s r.o. chceme vyrábať chutné a kvalitné cestoviny najmodernejšou vyspelou technológiou, s dôrazom na ochranu životného prostredia a rozširovanie radov zamestnancov

Kód projektu v ITMS:

25110120878

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os:

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ projektu:

Trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Marušák, spol. s r.o.  inovovaním a modernizáciou technologického vybavenia

Špecifické ciele projektu: 

Zvýšenie počtu zamestnancov o 3 nové pracovné miesta (1 miesto počas udržateľnosti projektu) a zlepšenie pracovných podmienok súčasných a budúcich zamestnancov

Znižovanie negatívnych vplyvov na ŽP a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky zavedením modernej, ekologickej a inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti, tržieb a pridanej hodnoty využívaním moderného inovatívneho zariadenia v technologickom procese  výroby cestovín

Prijímateľ:

Marušák, spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu:

Hrabovec 105

Doba realizácie projektu:

11/2015 – 12/2015

Výška poskytnutého finančného príspevku:

176 750,00 EUR

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy

Investícia do Vašej budúcnosti
            Kúpna zmluva Kúpna zmluva 


            Dodatok ku kúpnej zmluve Dodatok ku kúpnej zmluve